بذر گوجه فرنگی هیبرید متین عباسی در تهران

بذر گوجه فرنگی هیبرید متین عباسی در تهران

بذر گوجه فرنگی هیبرید متین، فروش بذر گوجه فرنگی هیبرید متین

رقمی با بوته قوی و قدرت رویش مناسب

حجم شاخ و برگ وسیع با برداشت آسان میوه دهی با یکنواختی بالا از نظر اندازه و شکل

متوسط وزن میوه ۱۴۰-۱۶۰ گرم با همرسی بالا

رنگ میوه قرمز
با بوته قوی و قدرت رویش مناسب،
حجم شاخ و برگ وسیع با برداشت آسان میوه دهی
با یکنواختی بالا از نظر اندازه و شکل، متوسط وزن میوه ۱۴۰-۱۶۰ گرم با همرسی بالا، رنگ میوه قرمز درخشان با سفتی مناسب جهت حمل و نقل، مقاومت به بیماریهای قارچی و نماتدی، در مقایسه با ارقام رایج بالاست. متحمل به بیماری پژمردگی ورتسیلیومی (Vd) ، مقاوم به ویروس موزاییک تنباکو (TMV) ، مقاومت به ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV)، مقاومت به نماتد مولد غده (Mj) و لکه باکتریایی (Pst)


عباسی:
۰۹۱۹۲۷۹۹۹۸۵

نظرات کاربران
ثبت نظر